e-NEWSandViews: An Editorial Post

An Editorial Post

Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

Ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την τροποποίηση της οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα με την καθιέρωση μεταξύ άλλων μιας ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας, ώστε να διευκολυνθεί η κινητικότητα των εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης στο εσωτερικό της ΕΕ.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, ο ενεργός πληθυσμός σε πολλά κράτη μέλη συρρικνώνεται, ενώ η ζήτηση για άτομα με υψηλή ειδίκευση έως το 2020 προβλέπεται να αυξηθεί κατά περισσότερο από 16 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης. Για να μπορέσει η Ευρώπη να ανταποκριθεί στη ζήτηση αυτή, πρέπει να καλυφθούν οι ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό, για παράδειγμα μέσω μετακινούμενων επαγγελματιών υψηλής ειδίκευσης από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, αναφέρει η Επιτροπή.

Για το λόγο αυτόν ενέκρινε πρόταση εκσυγχρονισμού της οδηγίας 2005/36/ΕΚ για τα επαγγελματικά προσόντα. Η πρόταση αυτή αποσκοπεί στην απλούστευση των κανόνων για την κινητικότητα των επαγγελματιών στην ΕΕ χάρη σε μια ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα, η οποία θα επιτρέψει την ευκολότερη και ταχύτερη αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, για όλους τους ενδιαφερόμενους επαγγελματικούς κλάδους.

Ειδικότερα, η Κομισιόν προτείνει την καθιέρωση μιας ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας που θα προσφέρει στους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες τη δυνατότητα ευκολότερης και ταχύτερης αναγνώρισης των προσόντων τους. Η ταυτότητα αυτή θα διευκολύνει επίσης την προσωρινή κινητικότητα και θα είναι διαθέσιμη ανάλογα με τις ανάγκες των διαφόρων επαγγελματικών κλάδων. Η ταυτότητα συνδέεται με μια βελτίωση της διαδικασίας αναγνώρισης στο πλαίσιο του υφιστάμενου συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά και θα λάβει τη μορφή ηλεκτρονικού πιστοποιητικού που θα επιτρέπει στους επαγγελματίες να παρέχουν υπηρεσίες ή να εγκαθίστανται σε άλλο κράτος μέλος.

Για την καλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, θα συσταθεί υπηρεσία μίας στάσης ώστε να μην είναι αναγκασμένοι να απευθύνονται σε διαφορετικές υπηρεσίες. Ο ρόλος αυτός θα ανατεθεί στα Κέντρα Ενιαίας Εξυπηρέτησης, που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο της οδηγίας για τις υπηρεσίες, στα οποία οι πολίτες θα μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα που απαιτούνται για την αναγνώριση των προσόντων τους και να προβαίνουν, σε απευθείας σύνδεση, στις απαιτούμενες για την αναγνώριση διαδικασίες.

Προτείνεται ακόμη η επικαιροποίηση των ελάχιστων απαιτήσεων εκπαίδευσης για τους γιατρούς, οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς, νοσηλευτές, μαίες, κτηνίατρους και αρχιτέκτονες. Οι ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης για τα επαγγέλματα αυτά έχουν εναρμονιστεί εδώ και 20 ή 30 χρόνια και επικαιροποιήθηκαν ώστε να αντανακλούν την εξέλιξη των επαγγελμάτων αυτών και της εκπαίδευσης στους αντίστοιχους τομείς. Για παράδειγμα, το επίπεδο που απαιτείται για τις σπουδές νοσηλευτικής και μαιευτικής έχει αναβαθμιστεί από 10 σε 12 έτη γενικής εκπαίδευσης.

Θεσπίζεται μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης για τους επαγγελματίες στον τομέα της υγείας για τους οποίους προβλέπεται αυτόματη αναγνώριση. Οι αρμόδιες Αρχές ενός κράτους μέλους θα είναι υποχρεωμένες να ειδοποιούν έγκαιρα τις αρμόδιες Αρχές όλων των άλλων κρατών μελών σχετικά με την απαγόρευση, σε επαγγελματία του τομέα της υγείας, της άσκησης των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων, από δημόσια Αρχή ή δικαστήριο. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία δεδομένου ότι έχουν υπάρξει περιπτώσεις γιατρών οι οποίοι, αφού τους απαγορεύθηκε η άσκηση του επαγγέλματός τους στο κράτος μέλος καταγωγής τους, πήγαν να εργαστούν σε άλλα κράτη μέλη, τα οποία δεν είχαν ενημερωθεί σχετικά.

Η Κομισιόν προτείνει επίσης τη θέσπιση κοινών πλαισίων εκπαίδευσης και εξετάσεων, που θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα επέκτασης του μηχανισμού αυτόματης αναγνώρισης σε νέα επαγγέλματα. Οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματικοί κλάδοι θα μπορούν να επωφεληθούν από την αυτόματη αναγνώριση βάσει ενός κοινού συνόλου γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ή μιας κοινής δοκιμασίας αξιολόγησης της ικανότητας των επαγγελματιών όσον αφορά την άσκηση ενός επαγγέλματος.

Η πρόταση οδηγίας προβλέπει ένα νέο μηχανισμό με σκοπό την εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας και πληρέστερης αιτιολόγησης των επαγγελμάτων που ρυθμίζονται μέσω συγκεκριμένων απαιτήσεων όσον αφορά τα επαγγελματικά προσόντα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παράσχουν κατάλογο των νομοθετικώς κατοχυρωμένων επαγγελμάτων τους και να αιτιολογήσουν την ανάγκη ρύθμισης. Θα ακολουθήσει αμοιβαία αξιολόγηση η οποία θα διευκολυνθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως επισήμανε ο αρμόδιος Επίτροπος για την εσωτερική αγορά Μισέλ Μπαρνιέ, η πρόταση που υποβλήθηκε ανταποκρίνεται στην ανάγκη δημιουργίας αποτελεσματικού συστήματος αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, προκειμένου να ενισχυθεί η κινητικότητα των επαγγελματιών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο κ. Μπαρνιέ δήλωσε πεπεισμένος ότι η καθιέρωση της ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας, δηλαδή ενός ηλεκτρονικού πιστοποιητικού, αποτελεί ικανοποιητική λύση δεδομένου ότι θα απλοποιήσει και θα επιταχύνει, όπως είπε, τις διαδικασίες αναγνώρισης για τους μετακινούμενους επαγγελματίες. --Πηγή--


Για τη πληρέστερη ενημέρωσή σας, παραθέτουμε τους ακόλουθους συνδέσμους:Οδηγία 2005/36/ΕΚ_66 ερωτήσεις-66 απαντήσεις    http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/guide/users_guide_el.pdf

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ-ΦΕΚ 78 Α'/2010   http://stat-athens.aueb.gr/~jpan/FEK78A-PD38-25ma10.pdf